ĐÓA SEN HỌ NGÔ

Đức Ngô Văn Chiêu (1878 – 1932) là môn đệ đầu tiên của Đạo Cao Đài. Thượng Đế tá danh Cao Đài là chủ, ở Phú Quốc lại cho Ngài Ngô tìm dấu thờ và hiện một Con Mắt sáng chói cho Ngài Ngô thấy để tin thờ Thượng Đế qua Thiên Nhãn…

Họ Đạo Nam Trung Hòa

Sau khi xây dựng hai ngôi Thánh sở đầu tiên là Thanh Quang và Từ Quang, Ơn trên lại giao cho nhiệm vụ “Thượng cờ quy nhứt minh chơn Đạo”, ấy là nhiệm vụ lớn lao cần có sự chung lo toàn thể môn đệ Cao Đài khắp Bắc Trung Nam. Do đó, khi Thiêng liêng gắn cho hiệu thất Nam Trung Hòa là đã hé mở Thiên ý. Nơi đây là địa điểm gặp gỡ hiệp hòa giữ các hướn đạo và nhơn sinh của hai miền Nam Trung, mà ngài Lê Trí Hiển là một trong những tiền bối có công lớn trong việc xây dựng Nam Trung Hòa

Tâm chướng ngại mê tân chìm đắm,
Tâm câu mâu chịu lắm đau buồn;

Tâm mê mất cả trí khôn,
Tâm còn chấp nhứt tự chôn lấy mình.

Chơn Giác Nương Nương – TTTH 3

GIỚI THIỆU SÁCH

Có một tình thương

Bạch Liên Hoa (môn sanh Cao Đài Chiếu Minh) biên soạn

Kinh sám hối

Minh họa bằng hình ảnh, do chương trình Chung tay ấn tống phát hành