TRANG Tuổi trẻ Trung Hưng

Vài sự kiện huyền diệu trong công cuộc truyền đạo Trung Kỳ

Trong ơn cứu độ kỳ ba, sự vận chuyển của Các Đấng Thiêng liêng trong buổi ban đầu mở Đạo rất huyền vi mầu nhiệm. Đã không biết bao nhiêu con người trở thành tín đồ Cao Đài, bao nhiêu vùng đất trở thành vùng Đạo là nhờ phần lớn đến yếu tố thiêng liêng nhiệm mầu hiển hiện dẫn dắt

Đi tìm thông tin về vị Điển ký trong đoàn Tứ Linh: Thân Đức Giang

Sau một số lần, trong nhiều năm tìm tư liệu về chư vị tiền bối có công trong giai đoạn sứ mệnh đem Đạo về Trung, chúng tôi vẫn còn canh cánh bên lòng những thông tin còn thiếu sót về rất nhiều người. Trong ấy, có một vị là điển ký của đoàn Tứ linh đồng tử – Thân Đức Giang, con rễ của bà Mục Cưu.

Còn đó những trăn trở

Tìm về dấu tích công cuộc truyền đạo Trung Kỳ, nơi ở của gia đình bà Mục Cưu, ông Xã Xước tại làng Bất Nhị, thân sinh của hai trong bốn vị Tứ Linh Đồng Tử

Một thời mãi nhớ

Quá trình hình thành thanh niên Hưng Đạo những năm sau 1975 và tâm huyết của huynh trưởng Trần Xoài…

Hỗ trợ sinh viên

Những bài hát sinh hoạt cộng đồng

Kỹ năng trò chơi lớn

Thơ nhớ tháng mười

Thơ: Tam Thanh.
Tháng mười ơi đến rồi ngày khai đạo
Trong lòng ta lồng lộng bóng cờ bay

Cảm xúc tháng mười nhớ Mẹ

Trại kết khóa tu tập phổ tế viên

Kỹ năng sinh hoạt ngoài trời

Những điều phổ tế viên cần nắm