Họ Đạo Thanh Quang


Thánh tịnh Thanh Quang – Họ đạo Thanh Quang

Địa chỉ: Thôn Phong Thử 3, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3 742983

Hình ảnh

THÁNH THẤT THANH QUANG

Thánh tịnh Thanh Quang

Tổ chức họ đạo

Đầu Họ Đạo qua các thời kỳ:

  • Giáo sư Nguyễn Chơn Khai (1934-1945).
  • Lễ Sanh Tràn Văn Úy (1945- 1947 )
  • Lễ Sanh Ngọc Cang Thanh (1947-1950)
  • Lễ Sanh Trần Hoàng Hạc (1950-1954)
  • Giáo Hữu Thượng Thi Thanh (1954-1992)
  • Lễ Sanh Ngọc Bá Thanh (1992-2000)
  • Lễ Sanh Thượng Mùi Thanh (2000-2010)
  • Lễ Sanh Thái Sự Thanh, xử lý Đầu Họ Đạo 2010….
  • Nữ Lễ Sanh Nguyễn Hương Liên chỉ đạo nữ phái

Số tín đồ: 528(223 gia đình)

Xã Đạo: 5 (Kỳ Bồ, Phong Thử, Ngọc An, Cẩ Văn, Tam Bảo)

Các bậc công phu: Linh Châu, Tướng châu, Tâm Châu, Tam Bảo Hoàn châu

Vài nét lịch sử về Họ Đạo

Ơn Trên ban Thánh hiệu 15/11/Giáp tuất (1934)

Ngày 01/6/Ất Hợi (1935), lễ khánh thành Thánh tịnh Thanh Quang  là Thánh sở đầu tiên tại Quảng Nam

Ngày 15/9/Giáp Tuất (1934): Đoàn Sứ giả mang sư mệnh truyền đạo Trung Kỳ về Quảng Nam. Đêm 01/10/Giáp Tuất: Đàn cơ tại nhà anh Trần Công Bang, Đức Thượng Đế khuyên anh Nguyễn Quang Châu qui hiệp về với Cao Đài. Đàn cơ tại nhà ông Xã Xước đêm 08/10/Giáp Tuất (1934), anh Nguyễn Quang Châu xin quy hiệp Cao Đài và xin được thiết đàn cơ tại nhà và được Đức Lý Giáo Tông chấp thuận. Ngày 15/10/Giáp Tuất, Anh Phát nguyện gia nhập đoàn truyền giáo. Ngày 15/11/Giáp Tuất (1934), Ơn Trên ban Thánh hiệu Thánh Tịnh Thanh Quang. Thánh sở đầu tiên lại mang tên “Thánh tịnh” là để kỷ niệm với phái Tiên Thiên tại miền Nam, nơi xuất phát của đoàn sứ giả Tứ linh Đồng tử, vì Tiên Thiên chỉ có Thánh tịnh mà không có Thánh thất. Các Thánh sở về sau của cơ Đạo miền Trung đều là Thánh thất. Tháng 4/Ất Hợi(1935), Thánh sở được tạo tác bằng sườn gỗ, lợp tranh từ ngôi nhà của mẫu thân anh Nguyễn Quang Châu hiến cúng (Tại Đông Thành, La Kham, Điện Bàn). Lễ khánh thành được tổ chức vào 01/6/Ất Hợi(1935). Đêm trước ngày lễ khánh thành, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy: “Nơi đây Thầy quyết định cho các con lập thành cơ sở Truyền Đạo Trung Bắc” và Thầy cho hai câu liễn thờ: “Tam giáo qui nguyên bách thế thiên tồn thiên phước hậu. Ngũ chi phục nhất vạn niên quang lạc Phật tâm thành”.

Giai đoạn này nền Đạo phát triển mạnh nhưng do hoàn cảnh chiến tranh bổn đạo phải ly tán. Ngày 13/3/Đinh Hợi ( 1947), an vị Thiên bàn Phước Hội (xã Sơn Lợi, Quế Sơn), sau được dời qua An Tráng ( Thăng Bình). Năm 1950, lập Thiên bàn ở nhà ông Trần Hoàng Hạc tại Kỳ Lam ( huyện Điện Bàn). Năm 1654, Thiên bàn được dời về nhà ông Phan Minh Thi ở Phong Thử ( Điện Bàn). Tháng 02/1962, Thánh sở được xây dựng tại Kỳ Bắc, xã Điện Thọ Điện bàn, khánh thành ngày 15/5/Quý Mão(1963). Đến 1975, Thánh sở được dụng tạm ở vị trí cũ. Năm 1992, Thánh tịnh Thanh Quang từng bước thi công xây dựng tam đài. Lễ Khánh thành vào 15/5/Kỷ Mão (1999).

Đàn tại Trung Hưng Bửu Toà, 19/01/Đinh Dậu, Ơn Trên dạy:

“Thanh Quang thất mù mù mây khói

Chiếu điền hồng sáng rọi không trung

Yên vui lo đạo vô cùng,

Hồng ân Thầy sẽ rưới chung một bầu”

 

Bản đồ

Ghi chú

Xem thêm chủ đề: Các họ đạoTin tức