Notice: Undefined index: doan1 in /home/p5s4t6sta3oj/public_html/hocdaocaodai.com/wp-content/plugins/thanhgiao-random/thanhgiao-random.php on line 135

Notice: Undefined index: doan2 in /home/p5s4t6sta3oj/public_html/hocdaocaodai.com/wp-content/plugins/thanhgiao-random/thanhgiao-random.php on line 136

Notice: Undefined index: nguon in /home/p5s4t6sta3oj/public_html/hocdaocaodai.com/wp-content/plugins/thanhgiao-random/thanhgiao-random.php on line 137

Bửu tòa thơ thới trổ thêm hoa,
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà.

Chung hiệp rán vun nền đạo đức,
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Ngọc Hoàng Thượng Đế – TTTH 1
Giữ một dạ trước sau lành mạnh,
Cố tu trì tệ bệnh sửa ngay;
Lo tu lo học hằng ngày,
Hành công lập đức xưa nay cho tròn.
Tiếp Văn Pháp Quân – TTTH 2
Ta thương nhau thì THẦY yêu quí,
Ta ghét nhau làm lụy Đạo nhà;
Ta còn lắm tiếng lại qua,
Cũng như xẻ thịt phanh da của THẦY!
Chơn Giác Nương Nương – TTTH 3
Nếu có công đừng vì kể lể,
Nếu thương đời đừng nệ thân danh;
Lòng con như tấm vải lành,
Nếu con không khéo nó thành tả tơi!
Ngọc Hoàng Thượng Đế – TTTH 2
Chung một Đạo trong tình cốt nhục,
Phải thương yêu giáo dục lẫn nhau;
Người đau là tức mình đau,
Người còn lầm lỗi ta nào không lây.
Chơn Giác Nương Nương – TTTH 3
Con chiều chuộng vì Đời mến Đạo,
Con ôn hòa mong tạo quả duyên;
Con trong nhục mạ không phiền,
Thứ tha kẻ quấy là Tiên Thánh rồi.
Ngọc Hoàng Thượng Đế – TTTH 2
Tâm chướng ngại mê tân chìm đắm,
Tâm câu mâu chịu lắm đau buồn;
Tâm mê mất cả trí khôn,
Tâm còn chấp nhứt tự chôn lấy mình.
Chơn Giác Nương Nương – TTTH 3