Notice: Undefined index: doan1 in /home/p5s4t6sta3oj/public_html/hocdaocaodai.com/wp-content/plugins/thanhgiao-random/thanhgiao-random.php on line 135

Notice: Undefined index: doan2 in /home/p5s4t6sta3oj/public_html/hocdaocaodai.com/wp-content/plugins/thanhgiao-random/thanhgiao-random.php on line 136

Notice: Undefined index: nguon in /home/p5s4t6sta3oj/public_html/hocdaocaodai.com/wp-content/plugins/thanhgiao-random/thanhgiao-random.php on line 137

Nếu có công đừng vì kể lể,
Nếu thương đời đừng nệ thân danh;

Lòng con như tấm vải lành,
Nếu con không khéo nó thành tả tơi!

Ngọc Hoàng Thượng Đế – TTTH 2
Giữ một dạ trước sau lành mạnh,
Cố tu trì tệ bệnh sửa ngay;
Lo tu lo học hằng ngày,
Hành công lập đức xưa nay cho tròn.
Tiếp Văn Pháp Quân – TTTH 2
Ta thương nhau thì THẦY yêu quí,
Ta ghét nhau làm lụy Đạo nhà;
Ta còn lắm tiếng lại qua,
Cũng như xẻ thịt phanh da của THẦY!
Chơn Giác Nương Nương – TTTH 3
Nếu có công đừng vì kể lể,
Nếu thương đời đừng nệ thân danh;
Lòng con như tấm vải lành,
Nếu con không khéo nó thành tả tơi!
Ngọc Hoàng Thượng Đế – TTTH 2
Chung một Đạo trong tình cốt nhục,
Phải thương yêu giáo dục lẫn nhau;
Người đau là tức mình đau,
Người còn lầm lỗi ta nào không lây.
Chơn Giác Nương Nương – TTTH 3
Con chiều chuộng vì Đời mến Đạo,
Con ôn hòa mong tạo quả duyên;
Con trong nhục mạ không phiền,
Thứ tha kẻ quấy là Tiên Thánh rồi.
Ngọc Hoàng Thượng Đế – TTTH 2
Tâm chướng ngại mê tân chìm đắm,
Tâm câu mâu chịu lắm đau buồn;
Tâm mê mất cả trí khôn,
Tâm còn chấp nhứt tự chôn lấy mình.
Chơn Giác Nương Nương – TTTH 3