TRANG Các họ đạo

Họ Đạo Nam Trung Hòa

Sau khi xây dựng hai ngôi Thánh sở đầu tiên là Thanh Quang và Từ Quang, Ơn trên lại giao cho nhiệm vụ “Thượng cờ quy nhứt minh chơn Đạo”, ấy là nhiệm vụ lớn lao cần có sự chung lo toàn thể môn đệ Cao Đài khắp Bắc Trung Nam. Do đó, khi Thiêng liêng gắn cho hiệu thất Nam Trung Hòa là đã hé mở Thiên ý. Nơi đây là địa điểm gặp gỡ hiệp hòa giữ các hướn đạo và nhơn sinh của hai miền Nam Trung, mà ngài Lê Trí Hiển là một trong những tiền bối có công lớn trong việc xây dựng Nam Trung Hòa

Họ Đạo Từ Quang

Thánh thất Từ Quang được Ơn Trên ban hiệu vào ngày 01/12/Giáp Tuất(1934) và khánh thành vào ngày 15/05/Bính Tý(1936). Thánh thất Từ Quang nơi sinh ra quý anh lớn Như Sơ, Thừa sử Hồ Tân Sinh tiếp nối đạo mạch Trung Kỳ

Họ Đạo Thanh Quang

Thánh tịnh Thanh Quang được khánh thành vào ngày 01/06/Ất Hợi (1935) là Thánh sở đầu tiên tại Quảng Nam, mở đầu sứ mạng truyền Đạo về Trung của đoàn Tứ linh đồng tử .