TRANG Giới thiệu sách

Có một tình thương

Bạch Liên Hoa (môn sanh Cao Đài Chiếu Minh) biên soạn

Kinh sám hối

Minh họa bằng hình ảnh, do chương trình Chung tay ấn tống phát hành