TRANG hồi ký Thanh Long Lương Vĩnh Thuật

Hồi ký Thanh Long Lương Vĩnh Thuật

Hồi ký của Đạo Trưởng Thanh Long, Đạo Trưởng Thanh Long sinh vào ngày 13-2 năm Mậu Ngọ (Thứ 2, 25-3-1918) Tại làng Kỳ Lam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Tên tộc là Lương Tam Sách, tên đi học Lương Hữu Thành.