Hồi ký Thanh Long Lương Vĩnh Thuật


Hồi ký của Đạo Trưởng Thanh Long,

Đạo Trưởng Thanh Long sinh vào ngày 13-2 năm Mậu Ngọ (Thứ 2, 25-3-1918) Tại làng Kỳ Lam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Tên tộc là Lương Tam Sách, tên đi học Lương Hữu Thành.

Xem thêm chủ đề: Học đạoSử đạo